Laboratorija za akustička ispitivanja je organizacioni deo "MONT-R"-a koja se uspešno bavi poslovima merenja buke u životnoj sredini od 2006.godine. Od tada pa do danas, izvršili smo merenja u Beogradu i širom Srbije, za potrebe javnih preduzeća, državnih institucija, privatnih firmi i većeg broja zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih objekata.

Laboratorija za akustička ispitivanja je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO 17025:2017, sa akreditacijom br: 01-298, izdatim od strane Akreditacionog tela Srbije.

Osnovna delatnost Laboratorije su ispitivanja u oblasti životne sredine, i to:

    Merenje buke u životnoj sredini.


Neprestani rad na usavršavanju postojećih tehnologija i razvoju novih, a sa razvojem informatike i sistema kvaliteta u svetu dobija sve značajnije mesto u programima Laboratorije za ispitivanje. Sve to zahteva permanentno usavršavanje kadrova i opreme uz uspešnu saradnju sa ministarstvima, naučnoistraživačkim ustanovama, fakultetima i privredom.

Sa svojim kadrovskim potencijalom, opremom i tehničkim sredstvima kojima raspolaže, Laboratorija za akustička ispitivanja je u mogućnosti da pruži stručne usluge u domenu svoje delatnosti.