LABORATORIJA ZA AKUSTIČKA ISPITIVANJA – MERENJE BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Laboratorija za akustička ispitivanja je organizacioni deo MONT-R-a koja se uspešno bavi poslovima merenja buke u životnoj sredini od 2006.godine. Od tada pa do danas, izvršili smo merenja u Beogradu i širom Srbije, za potrebe javnih preduzeća, državnih institucija, privatnih firmi i većeg broja zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih objekata.

Laboratorija je akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, br.: 01-298, izdatog od strane Akreditacionog tela Srbije.

Osnovna delatnost Laboratorije su ispitivanja u oblasti:

Merenja buke u životnoj sredini.

Neprestani rad na usavršavanju postojećih tehnologija i razvoju novih, a sa razvojem informatike i sistema kvaliteta u svetu dobija sve značajnije mesto u programima Laboratorije za ispitivanje. Sve to zahteva permanentno usavršavanje kadrova i opreme uz uspešnu saradnju sa ministarstvima, naučnoistraživačkim ustanovama, fakultetima i privredom.

Posedujemo najsavremeniju opremu za merenje i analizu, danskog proizvođača Bruel & Kjaer:

  • za kontinuirani monitoring nivoa buke (u toku 24 sata ili višednevne monitoringe) kao i 
  • za kratkotrajna merenja.

Sa svojim ljudskim resursima, opremom i tehničkim sredstvima kojima raspolažemo u mogućnosti smo da pružimo stručne usluge i odgovore na sve zahteve iz oblasti merenja buke.

MONT-R DOO
Dubravska 2D

11426 Meljak – Srbija
Tel.: +381 11 8340 808
Email: office@mont-r.rs